• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • (+66)02-797-1900

งานบริการการศึกษา

 

นางสาวอภิญญากร กัลยาณมิตร

นางสาวอภิญญากร กัลยาณมิตร

หัวหน้างานบริการการศึกษา

เบอร์ภายใน : 1102
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

นางสาวบุษบง ดำชื่น

นางสาวบุษบง ดำชื่น

เบอร์ภายใน : 1104
emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หน่วยกิจการนิสิต

นางสาวอภิญญากร กัลยาณมิตร

นางสาวอภิญญากร กัลยาณมิตร

เบอร์ภายใน : 1102
emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายศิวัฒ ฉายสุวรรณ

นายศิวัฒ ฉายสุวรรณ

เบอร์ภายใน : 1103
emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวชนิตา สุจริตธัญตระกูล

นางสาวชนิตา สุจริตธัญตระกูล

เบอร์ภายใน : 4523
emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หน่วยสัตวแพทยศาสตรศึกษาและวิจัยสถาบัน

นางสาวอริสรา เอื้อวิไลจิต

นางสาวอริสรา เอื้อวิไลจิต

เบอร์ภายใน : 1104
emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวภคปภา พิมลบุตร

นางสาวภคปภา พิมลบุตร

เบอร์ภายใน : 1106
emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

นางสาวคณิตา ฮาซัน

นางสาวคณิตา ฮาซัน

เบอร์ภายใน : 4522
emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.